Weekly Economic Highlights: Profits in ICT Activities Higher, the Largest Losses in Energy

Weekly Economic Highlights: Profits in ICT Activities Higher, the Largest Losses in Energy

A slightly more in-depth look at companies' data for FY2020 reveals that net sales revenues fell by 6.8% in 2020 (EUR -6.9 billion), of which EUR 3.7 billion on the domestic market (-6.5%) and EUR 3.1 billion on foreign markets (-7.3%). Looking at sectoral level, the nominal decline in sales was highest in trade (EUR -2.6 billion) and manufacturing (EUR -1.8 billion), in other miscellaneous activities (EUR -470 million) and in hotels and restaurants. EUR). Sectors that were growing were rare and included construction (EUR +70 million), water supply, sewerage, waste management and remediation activities (EUR +16 million).

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 22. do 28. maja 2021

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 22. do 28. maja 2021

Nekoliko bolj poglobljen vpogled v podatke o poslovanju gospodarskih družb v letu 2020 razkriva, da so se čisti prihodki od prodaje v 2020 znižali za 6,8 % (-6,9 mrd EUR), od tega za 3,7 mrd EUR na domačem trgu (-6,5 %) in za 3,1 mrd EUR na tujem trgu (-7,3 %). Pogled po dejavnostih kaže, da je bilo nominalno znižanje prodaje najvišje v trgovini (-2,6 mrd EUR) in predelovalnih dejavnostih (-1,8 mrd EUR), v drugih raznovrstnih dejavnostih (-470 mio EUR) in gostinstvu (-460 mio EUR). Med redkimi dejavnostmi z rastjo so bili gradbeništvo (+70 mio EUR), oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja (+16 mio EUR).

Weekly Economic Highlights: Financial Figures for 2020 at Company Level Above Expectations

Weekly Economic Highlights: Financial Figures for 2020 at Company Level Above Expectations

On Friday, 21 May, Ajpes already revealed long-awaited data on the financial performance of companies and sole proprietors in 2020. Aggregate revenues of companies fell by 5.7% (of those, exports by 7 %), and that of sole proprietors by 5%, while value added dropped by about 1 %. Lower raw material prices in 2020 and state support measures (subsidies received) were key to ensuring that value added did not shrink.

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 15. do 21. maja 2021

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 15. do 21. maja 2021

Ajpes je v petek, 21. maja, razkril dolgo pričakovane podatke o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2020. Agregatni prihodki gospodarskih družb so upadli za 5,7 %, pri samostojnih podjetnikih za 5 %, medtem ko je bila dodana vrednost nižja za 1 %. Nižje cene surovin v 2020 in podporni ukrepi države (prejete subvencije) so bili ključni za to, da se dodana vrednost ni pomembno skrčila.

Anketa: Pogled gospodarstva na napovedane davčne spremembe od 2022 naprej

Anketa: Pogled gospodarstva na napovedane davčne spremembe od 2022 naprej

Vabimo vas, da sodelujete pri anonimni anketi, s katero želimo preveriti odnos gospodarstva do nedavno predlaganih davčnih spremembe, ki so v zakonodajnem postopku in zadevajo spremembe pri obdavčitvi dohodnine, najemnin, DDPO, kapitalskih dobičkov in DDV.

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 8. do 14. maja 2021

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 8. do 14. maja 2021

Tekoči indikatorji kažejo jasno smer navzgor.
Število registrirano brezposelnih oseb se še vedno znižuje (77.100 11. maja, 2.200 manj kot konec aprila), kar sovpada z odpiranjem gostinske dejavnosti, rastjo v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu. Promet tovornih vozil na slovenskih avtocestah je bil v zadnjem tednu aprila v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019 višji za 29 % (pri domačih vozilih za 45 % in pri tujih za 21 %), ko je bil obseg prevozov nižji tudi zaradi prvomajskih praznikov sredi tedna z enim delovnim dnevom manj.

Weekly Economic Highlights: Re-Opening of Last Service Sectors Taking Place

Weekly Economic Highlights: Re-Opening of Last Service Sectors Taking Place

The number of registered unemployed is still declining (77.1 thousand on 11 May, 2,200 less than at the end of April), which coincides with the relaxation of restrictive measures in the hospitality industry (restaurants, hotels), growth in manufacturing and construction. During the last week of April, the traffic of lorries on Slovenian motorways was 29% higher than in the same period of 2019 (45% for domestic vehicles and 21% for foreign vehicles), when the volume of transport was lower also due to Labour Day holidays with one working day less.

Cene surovin tudi v 2021 nadaljujejo rast

Cene surovin tudi v 2021 nadaljujejo rast

Želite pridobiti informacijo o gibanju glavnih svetovnih cen surovin v prvih štirih mesecih 2021 ter napovedi Svetovne banke do leta 2023. Naročite se na gradiva Analitike GZS.

Baltske države - Tekoča ekonomska gibanja v številkah, maj 2021

Baltske države - Tekoča ekonomska gibanja v številkah, maj 2021

Si želite pridobiti nov četrtletni prikaz "Baltske države - Tekoča ekonomska gibanja v številkah. Vsebuje glavne ekonomske in gospodarske kazalce za tri Baltske države z napovedmi do leta 2023. Naročite testni izvod preko e-brezplačnega izvoda.

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 24. aprila do 7. maja 2021

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 24. aprila do 7. maja 2021

Zavod RS za zaposlovanje je v sredo (5. 5.) objavil zadnje neuradne podatke o številu brezposelnih. Njihovo število se še vedno zvezno znižuje (78.000), pri čemer se je število novih zaposlitev precej povečalo prav v zadnjem tednu, kar je bilo tudi posledica prazničnega tedna (šolske počitnice v zadnjem aprilskem tednu in zato manjša rast zaposlovanja v predhodnem tednu). Mesečna stopnja anketne brezposelnosti ILO v Sloveniji je bila marca 2021 4,8-odstotna.