Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 19. do 25. novembra 2022

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 19. do 25. novembra 2022

Gospodarska klima v Sloveniji se je novembra pričakovano okrepila (+3,5 o. t.), vendar je bila intenzivnost rasti precej večja od naše napovedi (+0,4 o. t.). K zvišanju je prispevalo vseh pet posameznih kazalnikov zaupanja: v storitvenih dejavnostih (+1,5 o. t.), v predelovalnih dejavnostih (+1,4 o. t.), med potrošniki (+0,3 o. t.), v trgovini na drobno (+0,2 o. t.) in v gradbeništvu (za 0,2 o. t.). Rast kazalnika pripisujemo padcu cen energentov na veleprodajnih trgih ter pomembnih zagotovilih o alokaciji potrebnih javnih sredstev v 2023 za boj proti energetski draginji. Vir: Statistični urad RS

Poglobljene raziskave so nujno potrebne za poslovanje.

Poglobljene raziskave so nujno potrebne za poslovanje.

Na GZS deluje Inštitut za strateške in gospodarske raziskave (ISGR), namenjen najzahtevnejšim analizam in modeliranju dolgoročnih scenarijev gospodarskih gibanj.

Glavna izziva bosta visoka inflacija in dostopnost energentov in 10 ključnih podatkov za Slovenijo

Glavna izziva bosta visoka inflacija in dostopnost energentov in 10 ključnih podatkov za Slovenijo

Povišana inflacija zmanjšuje realne dohodke in s tem zasebno potrošnjo, ki je bila doslej najpomembnejši steber rasti Višegrajskih držav po pandemiji. Cene energije bodo ostale visoke, kar bo po naši oceni preprečevalo hiter odboj gospodarske rasti.

Weekly Economic Highlights: Hard data largely defies survey pessimism

Weekly Economic Highlights: Hard data largely defies survey pessimism

In the Q3, the real growth of Slovenian GDP decreased to 3.4% year on year (9.7% in the first and 8.3% in the second). Lower year on year growth was expected, but the drop compared to the previous quarter (seasonally and calendar adjusted) is surprising (-1.4%) given our estimate (+0.2%) and first estimate of GDP growth at EU-27 level (+0.2%). According to data available from Eurostat, the drop in Slovenia was the largest among the 14 countries for which data are available, while the median change was +0.25%. At first glance, the data was surprising also due to the fact that many business indicators were higher in the Q3 compared to the Q2 (industrial production, construction works, revenues from services, retail sales, etc.). During this period, household consumption increased by 1.2%, government consumption remained unchanged, and investments in fixed assets increased by 2.6% (of which the growth was particularly high in other buildings and facilities: +3.0 %). The growth of exports of goods and services strengthened from 2.6% in the previous quarter to 3.6%, and imports from 1.4 to 1.8%. The key and only component of GDP that contributed to the drop in GDP at the expenditure method was inventories, which decreased from EUR 874 to EUR 116 million. Inventories are a volatile item and fluctuated between EUR 50 and 400 m in the previous four quarters. This time, these inventories were associated with a drop in value added in trade (-11%), which can only be the result of a reduction in stocks in this sector, most likely in retail of crude oil derivatives, motor vehicles or distribution. According to the GDP production method, (real) value added in manufacturing increased by 1% q-o-q (+1.2% previously), in construction by 3.3%, in ICT activities by 2.3% and in other service activities by 1%. Value added dropped slightly only in professional, scientific and technical activities (-0.7%) among major sectors. Source: Statistical Office of the Republic of Slovenia

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 12. do 18. november 2022

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 12. do 18. november 2022

V tretjem četrtletju se je realna rast slovenskega BDP medletno znižala na 3,4 % (9,7 % v prvem in 8,3 % v drugem). Nižja rast na medletnem nivoju je bila pričakovana, vendar je padec glede na predhodno četrtletje (podatek, prilagojen za sezono in koledar) presenetljiv (-1,4 %), tako glede na našo napoved (+0,2 %) kot na podatke o spremembi na nivoju EU-27 (+0,2 %). Po dosegljivih podatkih na Eurostatu je bil padec v Sloveniji med 14-imi državami, za katere so podatki na voljo, največji, medtem ko je srednja sprememba (mediana) znašala +0,25 %. Na prvi pogled je bil podatek presenetljiv tudi zaradi dejstva, da so bili številni poslovni indikatorji poslovanja v tretjem četrtletju glede na drugo četrtletje višji (industrijska proizvodnja, gradbena dela, prihodki v storitvah, prodaja na drobno ipd.). Potrošnja gospodinjstev je v tem obdobju porasla za 1,2 %, potrošnja države je ostala nespremenjena, investicije v osnovna sredstva pa so porasle za 2,6 % (od tega je bila rast še posebej visoka pri drugih zgradbah in objektih: +3,0 %). Rast izvoza blaga in storitev se je okrepila s 2,6 % v predhodnem četrtletju na 3,6 %, uvoza pa s 1,4 na 1,8 %. Ključna in edina komponenta BDP, ki je prispevala k padcu BDP na izdatkovni ravni, so bile zaloge, ki so se zmanjšale s 874 na 116 mio EUR. Zaloge so volatilna postavka in nihanja na nivoju med 50 in 400 mio EUR so bila prisotna tudi v predhodnih štirih četrtletjih. Te zaloge so bile tokrat povezane s padcem dodane vrednosti v trgovini (-11 %), kar je lahko posledica le znižanja zalog v tej dejavnosti, najverjetneje v dejavnosti prodaje naftnih derivatov, motornih vozil ali pa distribuciji. Po proizvodni metodi BDP se je (realna) dodana vrednost v predelovalnih dejavnostih povečala za 1 % (+1,2 % v predhodnem), v gradbeništvu za 3,3 %, v IKT dejavnostih za 2,3 % in v drugih storitvenih dejavnostih za 1 %. S padcem so se soočili le v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (-0,7 %). Vir: Statistični urad RS

Raziskava Eurochambres: Kazalnik poslovnega zaupanja za leto 2023 na dnu

Raziskava Eurochambres: Kazalnik poslovnega zaupanja za leto 2023 na dnu

Poslovno zaupanje za prihodnje leto je v evropskih državah nižje kot je bilo med finančno krizo 2008-09 in na vrhuncu pandemije, kaže 30. izdaja letne ekonomske raziskave Eurochambres (Eurochambres Economic Survey), evropskega združenja zbornic, katerega članica je tudi Gospodarska zbornica Slovenije. Kot ključne izzive podjetja v Evropi izpostavljajo zaskrbljenost glede dostopnosti energije in surovin po sprejemljivih cenah, pomanjkanje ključnih znanj in veščin pri zaposlenih ter visoka uskladitev stroškov dela. V anketi je sodelovalo več kot 42.000 podjetij iz 25 evropskih državah. Poslovno zaupanje v Sloveniji je v primerjavi z drugimi državami EU na najnižji ravni. Ob tem je potrebno opozoriti, da je bila zgodovinska raven pesimizma v Sloveniji običajno večja kot v drugih evropskih državah.

Weekly Economic Highlights: Despite the challenges, Fitch confirmed Slovenia's favourable credit rating

Weekly Economic Highlights: Despite the challenges, Fitch confirmed Slovenia's favourable credit rating

The rating agency Fitch followed the recent decision of the rating agency Moody's and confirmed Slovenia's sovereign debt rating A with a stable outlook. At the same time, it cited high development indicators, improvement of external financing conditions and a credible institutional environment as strong pillars. The public debt is high considering the small size of the economy, and the implementation of structural reforms is slow. They expressed relatively high optimism for growth in 2023, as real GDP is expected to strengthen by 1.3%, which is among the higher estimates. At the same time, the public finance deficit is expected to amount to 4.1% of GDP next year, which is more than expected this year (3.6%), but less than planned in the draft budget (5%). Until now, such an opinion has been the exception rather than the rule on the part of credit agencies. Source: Fitch Ratings

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 5. do 11. novembra 2022

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 5. do 11. novembra 2022

Bonitetna agencija Fitch je sledila nedavni odločitvi bonitetne agencije Moody's in je Sloveniji potrdila kreditno oceno na državni dolg A s stabilnimi obeti. Ob tem je navedla visoke kazalnike razvoja in upravljanja, izboljšanje zunanjih pogojev financiranja in kredibilno institucionalno okolje. Javni dolg je glede na majhnost gospodarstva visok, uveljavitev strukturnih reform, s katerimi imajo težave tudi zahodna gospodarstva, pa je počasna. Izrazili so relativno visok optimizem v rast v 2023, ko naj bi se BDP okrepil za 1,3 %, kar je med višjimi ocenami. Ob tem naj bi javno-finančni primanjkljaj naslednje leto znašal 4,1 % BDP, kar naj bi bilo več kot letos (3,6 %), vendar manj kot je predvideno v osnutku proračunu (5 %). Do zdaj je bilo takšno mnenje prej izjema kot pravilo s strani kreditnih agencij. Vir: Fitch Ratings

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 22. oktobra do 4. novembra 2022

BDP v EU-27 se je v 3. četrtletju 2022 povečal za 0,2 % (kot tudi v območju evra), kar je bilo nad pričakovanji analitikov na Reutersu in našo oceno (0 %). V predhodnem (2. četrtletju 2022) je porasel za 0,7 %. Glede na leto pred tem, je bil realni BDP tako večji za 2,4 %, kar pomeni upočasnjeno rast (4,3 % v predhodnem četrtletju). Za 12 držav, za katere so podatki na voljo, je presenetila rast v nemškem gospodarstvu (0,3 %, po 0,1-odstotni v drugem), tudi v Italiji (0,5 %) je rast ostala visoka. Po izjemnem 2. četrtletju (+1,9 %) tudi padec (-0,1 %) avstrijskega gospodarstva ni presenetil. Navedena objava tako dokazuje, da je na kratek rok povezanost med slabšimi kazalniki razpoloženja in BDP relativno šibka, vseeno pa se ne moremo slepiti, da bo BDP v zadnjem četrtletju leta v EU-27 verjetno nekoliko upadel, vendar precej manj, kot smo mislili še 1 mesec nazaj, ker so se aktivirali fiskalni instrumenti držav članic in so se veleprodajne promptne cene električne energije in zemeljskega plina vendarle nekoliko umirile. Vir: Eurostat