Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 16. do 22. maja 2020

Umik omejitev dviguje razpoloženje

Neuporabna marčevska statistika plač

Povprečna bruto plača pri pravnih osebah se je v mesecu marcu 2020 medletno povečala za 0,3 %, od tega predvsem zaradi rasti v sektorju država (4,9 %), medtem ko je v zasebnem sektorju upadla za 1,4 %. Zaradi ugodnega učinka davčnega bremena, ki je nastal zaradi nižjih bruto plač, se je povprečna neto plača povečala za 1,6 %, od tega v sektorju država za 5,6 % in v zasebnem za 0,1 %. Znižanje povprečne bruto plače v zasebnem sektorju je bilo v precejšnji meri posledica sprejetih ukrepov države, povezanih z epidemijo COVID-19 (predvsem izplačil nadomestil plače v breme države v primeru napotitve zaposlenih oseb na začasno čakanje na delo). Po metodologiji statističnega raziskovanja ta nadomestila niso vključena v bruto in neto plačo, saj plača zajema le tisti del prejetih izplačil, ki so bila izplačana v breme (iz sredstev) delodajalca. Iz tega vidika so ti podatki neprimerni za analizo, saj vključujejo pri številu zaposlenih nespremenjeno število oseb (imenovalec), pri bruto plačah (števec) pa le tisti del plače, ki je bil v breme delodajalca. Kljub temu ti podatki podajajo sliko, v katerih dejavnostih je bilo delovno bolj intenzivno in kjer poslovni subjekti pretežno niso koristili možnosti čakanja na delo. Te dejavnosti so bile zdravstvo, energetika, kmetijstvo, rudarstvo, oskrba z vodo, izobraževanja in javna uprava, kjer se je povprečna izplačana plača medletno povečala od 9 % (zdravstvo, tudi zaradi nadur) do 2,8 %. Na dnu so bile dejavnosti, kjer se je povprečna izplačana plača iz sredstev delodajalca najbolj znižala (zaradi uvrstitve večjega deleža zaposlenih na čakanje na delo), in sicer gostinstvo (-19 %), kultura (-9 %), druge dejavnosti (-5 %), finance (-3 %), trgovina (-3 %) ter promet (-2,9 %). Po podatkih FURS (na osnovi REK obrazcev) je ukrep čakanja na delo in višje sile v marcu 2020 uveljavljalo okoli 24 tisoč delodajalcev (zgolj zasebni sektor je lahko uveljavljal povračilo) v celotnem znesku 106 mio EUR. Od tega je bilo 80 % namenjeno ukrepu čakanja na delo. Po podatkih Zavoda za zaposlovanje RS je bilo do 15. maja 2020 za mesec marec 2020 izplačilo izvedeno za okoli 94 tisoč zaposlenih oseb.

 

Dogodki v naslednjem tednu: slovenski BDP v petek

Dan objave Kazalec Vir oz. poročevalec Pomen
25. 5. 2020, ponedeljek Gospodarska klima, maj 2020, Slovenije Statistični urad RS Anketno razpoloženje gospodarskih subjektov v proizvodnji, trgovini, storitvah in gradbeništvu
25. 5. 2020, ponedeljek Prihodi in prenočitve turistov, april 2020, Slovenija Statistični urad RS Povezava z izvozom storitev (potrošnja tujih turistov v Sloveniji)
27. 5. 2020, sreda Unicredit Bank Austria, proizvodni PMI IHS Markit Proizvodna aktivnost v avstrijskem gospodarstvu je pomembna za Slovenijo
27. 5. 2020, sreda Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, marec 2020, Slovenija Statistični urad RS Gibanje prodaje v ključnih skupinah storitev
28. 5. 2020, četrtek Gospodarska klima v območju evra, maj 2020, območje evra Eurostat Razpoloženje gospodarskih subjektov v proizvodnji, trgovini, storitvah in gradbeništvu
28. 5. 2020, četrtek Investicijska naročila (brez letal), april 2020, ZDA U. S. Census Bureau Nakazujejo trend prihodnjih naročil
28. 5. 2020, četrtek Število novih prosilcev za nadomestilo za brezposelnosti, 17.-23. maj 2020, ZDA U. S. Department of Labor Ameriški trg dela je eden najbolj fleksibilnih
29. 5. 2020,petek Indeksi uvoznih cen, april 2020, Slovenija Statistični urad RS Nižje cene surovin vplivajo na padec
29. 5. 2020,petek Indeksi cen življenjskih potrebščin, maj 2020, Slovenija Statistični urad RS Cene blaga se bodo verjetno še zniževale
29. 5. 2020, petek BDP v 1. četrtletju, Slovenija Statistični urad RS Prva ocena gibanja gospodarstva v prvih treh mesecih leta
29. 5. 2020, petek Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, marec 2020 Statistični urad RS Realno gibanje prodaje v ključnih storitvenih in trgovskih skupinah
29. 5. 2020, petek Aktivno in neaktivno prebivalstvo, 1. četrtletje 2020, Slovenija Statistični urad RS Anketna ocena o delovni aktivnosti

 

Semafor napovedi

Kazalnik Zadnja/predhodna vrednost Ciljna vrednost (ocena Analitike GZS) Stopnja negotovosti ocene (1=nizka, 5=zelo visoka)
Gospodarska klima, maj 2020, Slovenije -39,5 -32 2
Sprememba cen življenjskih potrebščin, maj 2020/maj 2019, Slovenija -1,2 -1,0 3
Gibanje realnega BDP v 1. četrtletju 2020/1. četrtletje 2019, originalni podatki, Slovenija +1,7 % -3,0 % 4

 

Več v prilogi.

Fotogalerija