Poslovanje gospodarstva v 2014

Najboljši poslovni rezultati v zadnjih šestih letih

Seznanite se z podrobnejšimi razlagami rezultatov poslovanja gospodarstva v 2014 na osnovi letnih poročil. 

 

Izpostavljamo nekaj glavnih poudarkov:

·         Demografska statistika podjetij pozitivna, spodbujena s stečaji

·         Izvoz se povečuje in je presegel predkrizno leto 2008

·         Rast produktivnosti presegla rast plač

·         Ebitda in Ebitda marža vse višji

·         Zadolženost družb se izboljšuje, denarna sredstva povečujejo

·         Oslabitve in prevrednotenja še visoka

·         Investicije še pod trendno vrednostjo

·         Itd.

 


V kolikor potrebujete analize poslovanja gospodarstva na osnovi finančnih kazalcev in kazalnikov iz letnih poročil, po dejavnostih, regijah velikosti, itd. za vaše podjetje, z možnostjo priprave samostojnega agregata po različnih kriterijih, se obrnite na SKEP GZS ali naročite "Finančni paket GZS" .  Gradiva so prilagojena podjetjem in panogam. 
»Finančni paket« obsega paket gradiv Poslovanje vašega podjetja in letni pregled Poslovanja gospodarstva, s katerimi lahko primerjate uspešnost vašega podjetja ali skupine z domačo in tujo konkurenco.  Več na  Ponudba-Gospodarskih-kazalcev-GZS

Analiziramo glavne kategorije računovodskih izkazov in iz njih izpeljanih kazalnikov (neto čisti dobiček, dodana vrednost, EBITDA, ROE, ROA, efektivna davčna stopnja, finančni dolg na EBITDA, delež prodaje na tujih trgih, itd.). Temelji na letnih poročilih gospodarskih družb in zborničnega izbora kazalcev in kazalnikov iz baze KAPOS GZS.  

Kontakt: 
Bojan Ivanc, CFA, CAIA; vodja analitske skupine SKEP GZS
Tel.: 01/5898 170
e-pošta: skep@gzs.si


Kratka informacija - maj 2015

RAST POSLOVANJA, ZAPOSLOVANJA TER ZNIŽEVANJE DOLGA 

Slovenske gospodarske družbe kot celota so leto 2014 zaključile uspešno, bistveno bolje kot v letu 2013.

V primerjavi z letom 2013 so s 7.100 več zaposlenimi ustvarile 2 mrd EUR evrov več prihodkov iz prodaje, od tega 1,3 mrd EUR evrov več izvoza, ter za 718 milijonov evrov več neto čistega dobička. Neto čisti dobiček v višini 887 milijonov evrov je višji na račun za petino višjega poslovnega izida ter za petino manj negativnega finančnega izida. K izboljšanju neto izida je prispeval tako za 18 % višji čisti dobiček (posledično za 8,3 % višji davek na dobiček) in za 8 % nižja čista izguba. EBITDA se je po dveh letih upadanja v 2014 zvišala za 8 %.

Več o rezultatih si preberite v naslednji povezavi. Priponka - Poslovanje GD v 2014_Rast poslovanja, zaposlovanja ter znizevanje dolga.pdf

Kontakt: 

Bojan Ivanc, CFA, CAIA; vodja analitske skupine SKEP GZS
Tel.: 01/5898 170
e-pošta: skep@gzs.siDve medalji istega gospodarstva

"Poslovanje gospodarstva v letu 2013"

Izšla je nova PRENOVLJENA revija«Poslovanje gospodarstva v 2013«, avgust 2014. 

 Ključne ugotovitve, protislovja in izzivi 

  • Večina družb (60 %) z dobičkom zaposlujejo glavnino v zasebnem sektorju (3/4).
  • Brez nadpovprečnih bremen iz preteklosti bi se dobiček gospodarskih družb približal 880 milijonom evrov.
  • Nizka agregatna dobičkonosnost gospodarskih družb je posledica odpisov in prevrednotenj zadolženega dela gospodarstva. Je zrcalna slika visokih dobičkov v letih 2006-2008.
  • Predelovalne dejavnosti in trgovina so ohranile primat pri čistem dobičku.
  • Visoka EBITDA marža v družbah z dobičkom (9,5 %) je pravo nasprotje visokega poslabšanja tega približka operativnega denarnega toka v družbah z izgubo.
  • Večje število družb in manj zaposlenih.
  • Za desetino realno nižja prodaja na domačem trgu od 2009, izvoz nasprotno višji za tretjino.
  • Dodana vrednost raste, še posebej v manj zadolženem delu gospodarstva, zaostanek za EU visok.
  • Obstajata dva pola družb. Visoko zadolžene družbe z zanemarljivim izvozom in dodano vrednostjo ter 50 % nizko zadolženih podjetij s 64 % zaposlenih z rastjo izvoza, dodane vrednosti in zaposlenih.
  • 2/7 družb posluje s primernim donosom na kapital (ROE) nad 10 % in zaposluje 3/8 zaposlenih v gospodarskih družbah

Analiziramo glavne kategorije računovodskih izkazov in iz njih izpeljanih kazalnikov (neto čisti dobiček, dodana vrednost, EBITDA, ROE, ROA, efektivna davčna stopnja, finančni dolg na EBITDA, delež prodaje na tujih trgih, itd.). Temelji na letnih poročilih gospodarskih družb in zborničnega izbora kazalcev in kazalnikov iz projekta KAPOS GZS.  

Publikacija je na voljo v tiskani in spletni obliki.

Za ogled NOVEGA vzorca dela revije kliknite tukaj.

 

  

KAZALO

Zelo zahtevni pogoji poslovanja gospodarstva 3

Izhodišča in predmet analize 11

Metodološka pojasnila 15

Analiza poslovanja gospodarskih družb 16

Izpisi ključnih kazalcev in kazalnikov na družbe s čistim dobičkom in čisto izgubo 43

Izpisi kazalcev in kazalnikov po dejavnostih in velikosti družb 53

Pojasnila o bilančnih izkazih 63

Metodologija izračuna kazalnikov 64

Kontakt: 
Bojan Ivanc, CFA, CAIA; direktor projekta-vodja analitske skupine SKEP
Tel.: 01/5898 170
e-pošta: skep@gzs.si
Avtor: SKEP – Analitska skupina GZS
Pripeti dokumenti